Kopen

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.De veiling geschiedt per opbod volgens de in België gebruikelijke voorwaarden.

2.Betaling uiterlijk binnen een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na de laatste veilingdag.
Ingevolge art10. van de anti-witwaswet mogen bedragen vanaf € 3.000 enkel betaald worden hetzij met een cheque (enkel Belgische banken), hetzij met een kredietkaart, hetzij door overschrijving op onze rekening. 

3.Veilingkosten: 25%. Zie ook bepalingen opgenomen onder artikel nr. 13 c!

4.De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de toeslag. Van alle potentiële, en zeker van door omstandigheden blijvend afwezige kopers wordt verwacht dat zij, ten einde zich te vergewissen van de toestand van de in veiling aangeboden items, een 'DETAILRAPPORT' aanvragen voor het/de item(s) die hun interesseren, met dit voorbehoud dat deze aanvraag het veilinghuis bereikt ten laatste 48 uur vóór de aanvang van de veilingdag waarop het/de item(s) aangeboden worden. Na deze termijn kan het veilinghuis geen garantie geven dat aan een dergelijk verzoek gevolg gegeven wordt.
Detailrapporten worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.  Niemand is onfeilbaar en daarom kan schade door het veilinghuis over het hoofd worden gezien. Deze leemte in gegevens in een CR  mag door de koper niet als opzettelijk worden beschouwd.

5.Van de koper/koopster wordt verondersteld dat hij/zij zich gedurende de tentoonstellingsdagen persoonlijk vergewist van de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen. Op verzoek worden alle faciliteiten tot nadere expertise verstrekt zolang aan de goederen geen schade toegebracht wordt. Derhalve zal na de toeslag geen enkele klacht aanvaard worden i.v.m. staat, aard, datering enz., noch zal de koper/koopster zich kunnen beroepen op zijn/haar vertrouwensrelatie met het veilinghuis.Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar beste weten en geweten verstrekt. Klanten kopers moeten rekening houden met de mogelijkheid dat foto's van de items door de belichting tijdens de opnames enigszins kunnen afwijken van de realiteit (kleur enz.).    Detailrapporten met bijgevoegd hoge resolutie-opnames kunnen via e-mail aangevraagd worden op info@carlobonte.be

Klachten i.v.m. de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen worden enkel aanvaard indien de koper een gefundeerde en gedocumenteerde expertise kan voorleggen van een erkend expert, en dit binnen een termijn van vijftien dagen na de fysieke ontvangst van het (de) - betaalde - goed(-eren). Gebreken aan de items, en die als dusdanig opgenomen werden in een bestaand en aangevraagd ‘Detailrapport / Condition Report’ komen als klacht niet in aanmerking.

‘Specifieke notitie voor onze Aziatische kopers’
Gelieve a.u.b. te noteren dat we de volgende standaardterminologie gebruiken i.v.m. het duiden van Chinees / Aziatisch porselein:
- Gemerkt … en periode = volgens ons is het item authentiek en werd het effectief vervaardigd gedurende de regering van de Keizer zoals aangegeven in het merk.
- Gemerkt … = volgens ons is het item oud en kàn het gemaakt zijn gedurende de regering van de Keizer zoals aangegeven in het merk.
- Met een … merk: naar onze mening dateert het item ofwel uit een latere periode dan aangegeven in het merk en is dit merk apocrief, ofwel is het item een al dan niet recente kopie.

6.Bij beschadiging van een object door een potentiële klant koper zal deze in rechte aangesproken worden. Deze klant moet op zijn/haar beurt zijn/haar verzekeringsmakelaar/raadsman op de hoogte brengen van het ongeluk. In een dergelijk geval geldt de minimum schattingsprijs als norm voor vergoeding aan de klant verkoper. Potentiële kopers hetzij in de veilingzaal zelf, hetzij zij die bieden via een aankooporder, per telefoon of online live worden door de veilinghouder volgens de geëigende kanalen op de hoogte gebracht van de beschadiging.

7.Na de toeslag is ieder verantwoordelijk voor zijn/haar eigen goed. Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.

8.Elke koper is gehouden zich te identificeren. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene ze extern te gebruiken, en behoudens wettelijke verplichting, worden persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord enkel voor interne toepassingen aangewend.  Na identificatie ontvangt de klant een biednummer. Biednummers worden pas toegekend als de koper in kwestie als dusdanig goedgekeurd wordt door de veilinghouder. Deze clausule geldt: voor het effectief fysieke bieden / het kopen bij aankooporder / het telefonisch bieden / het online bieden. Het biednummer geldt voor de veiling in zijn totaliteit. Een biednummer kan verkregen worden, ofwel tijdens de tentoonstellingsdagen, ofwel net voor de veiling, ofwel tijdens de veiling zelf, ofwel bij bieding via e-mail/fax. Bij elk contact wordt van de koper verwacht dat hij/zij dit nummer vermeldt. Biednummers moeten bij afhaling ingeleverd worden. Online platforms hanteren een eigen nummering. Van online-kopers wordt bij contact verwacht dat zij melding maken van hun specifieke platform én van hun persoonlijke nummer bij dat platform.

9.Ieder wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening en zal zich bij in gebreke blijven van de betaling van de hem/haar toegewezen goederen niet kunnen beroepen op een opdrachtgever. 

10.Bij betwisting, tijdens de veiling, van welke aard dan ook is alleen de werkende gerechtsdeurwaarder / notaris bevoegd de geschillen terstond te beslechten en dit in laatste instantie en zonder verhaal.

11.Voor originele kunst, waarvan de auteur hetzij een levende kunstenaar is (uit de E.U.) hetzij gedurende 70 jaar na het jaar van zijn/haar overlijden, is een volgrecht verschuldigd op de hamerprijs vanaf € 2.000.
4% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 0,01 tot en met € 50.000
3% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 50.000,01 tot en met € 200.000
1% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 200.000,01 tot en met € 350.000
0.5% van het deel van de verkoopprijs vanaf € 350.000,01 tot en met € 500.000
0.25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000
Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500.

12.Afhaling der goederen wordt gedetailleerd omschreven in de catalogus. Goederen moeten uiterlijk afgehaald zijn ten laatste 15 kalenderdagen (Belgische klanten)  / 30 kalenderdagen (internationale klanten) na de laatste veilingdag. Na deze termijn worden ze ten laste van de koper in depot geplaatst. Kosten voor stockering bedragen ongeacht het aantal loten forfaitair € 30. Bovenop deze forfait wordt er per week, per lot € 20 extra aangerekend. Goederen worden afgegeven zodra de betaling ervan effectief is, hetzij contant, hetzij na inning op onze rekening. Het veilinghuis zelf staat niet in voor transport van de goederen. In geval van afhaling door een lasthebber van de koper wordt verwacht dat hij deze derde een gewaarmerkte volmacht verschaft. Een model van deze volmacht kunt u van onze site downloaden. Zonder deze volmacht worden geen goederen afgegeven, zelfs al is aan de tegoeden aan het veilinghuis voldaan.

13.Zowel Belgische als buitenlandse kopers die niet aanwezig zijn, of zich niet laten vertegenwoordigen op de veiling, kunnen bieden:

a. Via een aankooporder hetzij overhandigd tijdens de tentoonstellingsdagen, hetzij overgemaakt per e-mail. In geval er voor eenzelfde lot eendere biedingen zijn krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren. Bij eendere biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang op een geschreven / gemailde  bieding. Aankooporders worden aanvaard tot 48 uur vóór de start van de veiling.

b. Via de telefoon. Bieden via de telefoon kan enkel voor die items die door de veilinghouder op een waarde van € 500 of hoger geschat worden. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via de door hen opgegeven telefoonnummer(s). Telefonische biedingen worden aanvaard tot 48 uur vóór de start van de veiling. Bij eendere biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang.

c. Online live. In dit geval rekent het veilinghuis de commissie van zijn online partners ‘Invaluable Live!(5%)', ' 'LiveAuctioneers' (5%) 'the-saleroom.com' (3%) ‘Lot-tissimo’ (3%) ‘Epailive’ (3%) ‘51BidLive’ (3%) e.a.  door aan de koper. Deze betaalt dan 28% / 30% commissie op de hamerprijs i.p.v. 25%. In het geval van onze partner Drouot Live is er een toeslag van 1.5%. De veilinghouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte internetverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend. Bij eendere biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang. Online bieders worden geacht zich 48 uur voor de start van de eerste veilingdag te registreren.  We kunnen geen goedkeuring garanderen voor late registraties.

14. Nieuwe kopers en online-kopers dienen uiterlijk 48 uur voor de veiling én hun volledige identiteit aan ons kenbaar te maken én een bankgarantie over te maken via een in België erkende bankinstelling. Het bedrag van de garantie wordt naargelang het item bepaald door de veilinghouder. De bankgarantie geldt als onderpand bij rouwkoop (zie hieronder art. 17).

15.Vervoer / shipping. Het veilinghuis staat niet zelf in voor vervoer en/of shipping van de aangekochte goederen. Klanten die hun goederen wensen verzonden te zien hetzij nationaal, hetzij internationaal, kunnen door ons in contact gebracht worden met één van onze shipping-partners.

16.Handelaars zijn gehouden zich als dusdanig bekend te maken en hun coördinaten op te geven bij ontvangst van het kopersnummer.

17.Bij rouwkoop zal het goed in een latere veiling opnieuw aangeboden worden. De rouwkoper zal in geval van een minopbrengst, naar Belgisch recht, aansprakelijk zijn voor het verschil in min + alle kosten voortvloeiend uit de rouwkoop. Behaalt het goed een hoger bedrag dan de oorspronkelijke toeslagprijs dan zal hij/zij geen rechten kunnen doen gelden op het verschil in meer maar wel moeten instaan voor de kosten in min.

18. CITES: Conform de internationale CITES-wetgeving wordt door ons een expertiseverslag verstrekt bij elk item dat, hetzij uit ivoor vervaardigd is, hetzij elementen uit ivoor bevat. Dit verslag is als dusdanig wettelijk CITES-afdoende zolang het item binnen de EU blijft circuleren. Op het ogenblik dat de eigenaar het object wil uitvoeren naar een niet EU-land is hij/zij, teneinde een wettelijk uitvoerdocument te bekomen, gehouden zelf contact op te nemen met de CITES-diensten waaronder hij/zij ressorteert. Op dat ogenblik vervalt de verantwoordelijkheid van het veilinghuis.

19.Door zijn/haar opbod aanvaardt de koper/koopster zonder voorbehoud de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden.

20.In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht.