Rouwkoop

Rouwkoop is een wettelijke procedure die, in geval van een openbare veiling, toegepast wordt wanneer een koper nalaat de koopprijs voor één of meer items (verhoogd met de kosten) te betalen binnen de voorziene termijn.

In zo’n geval wordt/worden het goed/de goederen opnieuw in veiling gebracht.

Twee mogelijkheden:

  1. De verkoop ingevolge rouwkoop levert een hogere prijs op dan bij de eerste verkoop.

    In dit geval komt de volledige verkoopprijs (inclusief de meerwaarde) integraal toe aan de oorspronkelijke verkoper.

    De rouwkoper kan geen rechten doen gelden op het verschil in meer. Integendeel: de kosten zowel in min als in meer van de eerste mislukte verkoop zijn te zijnen/hare laste en bovendien moet hij/zij instaan voor de kosten in min van de tweede verkoop.

  2. De verkoop ingevolge rouwkoop levert een lagere prijs op dan bij de eerste verkoop.

    Net zoals hierboven komt de integrale verkoopprijs toe aan de oorspronkelijke verkoper.

    De rouwkoper echter dient het verschil in min te vergoeden + daar bovenop de kosten zowel in min als in meer van de eerste mislukte verkoop en bovendien moet hij/zij instaan voor de kosten in min van de tweede verkoop.