Gratis Schatting?

Hier aanvragen

Voorwaarden bij verkoop

 • Met VEILINGHOUDER wordt hieronder bedoeld ‘Veilinghuis Carlo Bonte nv’ met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Kardinaal Mercierstraat 20.
  KBO nr. BE 0405 140 492
 • Met LEVERANCIER wordt hieronder bedoeld hij/zij die goederen aflevert bij de veilinghouder met het doel ze openbaar te laten veilen.
 1. Elke leverancier wordt door de veilinghouder beschouwd als privé persoon tenzij hij/zij wettelijk gemandateerd is door een derde, in welk geval hij/zij, zijn/haar mandaat aan de veilinghouder moet bekend maken en staven.
 2. De leverancier garandeert de veilinghouder dat hij/zij blote eigenaar hetzij mandataris is van de ter verkoop aangeboden goederen en dat deze vrij zijn van elk wettelijk beletsel tot verkoop, inbegrepen verborgen gebreken. Blijkt op een later tijdstip dat er toch wettelijk beletsel kan aangevoerd worden tegen de verkoop van de goederen dan is de leverancier gehouden alle door de veilinghouder gemaakte kosten en de derving van baten te vergoeden. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene ze extern te gebruiken, en behoudens wettelijke verplichting, worden persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord enkel voor interne toepassingen aangewend.
 3. Op de toeslagprijs wordt een vast commissieloon afgehouden van vijftien (15) procent.
 4. Goederen worden enkel gelimiteerd op een minimum toeslagprijs in overleg met de veilinghouder en dit vanaf een venale waarde van € 5.000. Deze limietprijs wordt vermeld op het consignatiebewijs en wordt door de veilinghouder gerespecteerd. Limieten worden enkel gehandhaafd als ze uitdrukkelijk vermeld staan op het consignatiebewijs. Alle limieten moeten ten laatste acht werkdagen vóór de eerste veilingdag doorgegeven worden. Wordt de limietprijs bij een eerste aanbod in openbare veiling niet behaald, dan neemt de leverancier de goederen ofwel terug ofwel gaat hij/zij ermee akkoord dat ze in een volgende veiling opnieuw aangeboden worden en worden ze beschouwd als te zijn zonder limiet.
 5. De verkoop van goederen is enkel effectief vanaf de inschrijving in het proces verbaal door de werkende gerechtsdeurwaarder / notaris.
 6. Bij rouwkoop worden de goederen terug ter beschikking gesteld van de leverancier in welk geval het commissieloon van de veilinghouder vervalt. De veilinghouder kan in geval van rouwkoop niet aansprakelijk gesteld worden.
 7. De veilinghouder beslist autonoom over: de wijze van verkoop van de afgeleverde goederen, de wijze van beschrijving ervan in de catalogus, de publiciteit en verder elke handeling die de totaalopbrengst van de veiling kan bevorderen.
 8. Als goederen onverkocht blijven, wordt de leverancier binnen de week volgend op de veiling daaromtrent gecontacteerd. Er wordt in overleg beslist ofwel de kavels opnieuw aan te bieden (zie art. 4), ofwel blijven ze te zijner/harer beschikking voor terugname. Worden de onverkochte items niet opgehaald binnen de tien dagen na het contact dan worden ze te zijnen/harer laste in depot geplaatst. Kosten voor stockering bedragen ongeacht het aantal loten forfaitair € 30. Bovenop deze forfait wordt er per week, per lot €  20 extra aangerekend.
 9. Leveranciers die op eigen goederen bieden, worden door de veilinghouder beschouwd als effectieve kopers en zullen, indien het goed hun toegewezen wordt en zelfs al is het hun eigendom, de koopsom moeten betalen met verhoog van de kosten.
 10. De tegoeden van geveilde goederen worden uitbetaald vanaf de data zoals aangegeven in de catalogus. Tegoeden worden pas uitbetaald nadat de veilinghouder zelf in het bezit gesteld werd van het tegoed. Ingevolge de anti-witwaswet wordt de opbrengst van verkochte goederen enkel hetzij met cheque uitbetaald, hetzij gestort op de financiële rekening van de klant.
 11. Het vervoer van de goederen naar het veilinghuis is steeds ten laste van de leverancier.
 12. Elke leverancier wordt geacht kennis genomen te hebben van de voorwaarden hierboven.
 13. In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht.

Tijdens onze openingsuren is er steeds een expert ter plaatse om uw goederen, vrijblijvend en gratis te beoordelen en naar waarde te schatten met oog op verkoop.

Voor belangrijke stukken graag een telefonische afspraak maken.

Vrijblijvende expertise en schatting kan ook als u ons contacteert via onze mail.
Ons advies via dit kanaal geformuleerd sluit echter zowel een exacte expertise als een exacte waardebepaling uit.


Wenst u advies via mail? Neem contact op via [email protected] of maak gebruik van onze tool ‘Schatting aanvragen

Dan vragen wij u:

 • Liefst meerdere en indien mogelijk gedetailleerde opnames van het object te sturen.
 • Een summiere maar accurate beschrijving te geven.
 • Signaturen, data, materialen, gebreken enz. te vermelden.
 • Een eventuele herkomst mee te delen.

Zowel via de mail als bij een persoonlijk bezoek is het aantal gratis te expertiseren objecten beperkt.


Expertises en schattingen voor privé of officieel gebruik in het kader van een nalatenschap, een verdeling, verzekering (te verzekeren / schade), een echtscheiding:

Bij expertises en schattingen als hierboven komen wij uiteraard ter plaatse. De kosten worden vooraf afgesproken.

De tegoeden van geveilde goederen worden uitbetaald vanaf de data zoals aangegeven in de catalogus. Tegoeden worden pas uitbetaald nadat de veilinghouder zelf in het bezit gesteld werd van het tegoed. Ingevolge de anti-witwaswet wordt de opbrengst van verkochte goederen enkel op de financiële rekening van de klant gestort.

Heeft u nog vragen over 'Verkopen'?

Laat het ons weten - we helpen u graag verder

Contact